Carrer Francesc Moragas 11
07620 Llucmajor
lacuna@nostrasenyoradegracia.com
971 660 574

Metodologia

Si entenem per metodologia la manera de fer, per què els nostres alumnes aconsegueixen els nostres objectius proposats i aconseguir així el seu desenvolupament integral, és obvi, i més en aquest nivell educatiu, partir de les característiques psicoevolutives i les necessitats bàsiques (higiene, alimentació, descans, afecte, estimulació i joc) dels infants que tenim a l’aula.

Atenent a tot l’anterior, desenvolupam aquest projecte a partir d’uns principis bàsics que caracteritzen el procés d’ensenyament-aprenetatge en Educació Infantil, sempre per oferir als infants experiències que els facilitin el desenvolupament de totes les capacitats i els aprenentatges que els permetin adoptar una conducta cada vegada més autònoma.

Aprenentatge significatiu

Partim dels seus coneixements previs i feim ús d'activitats que captin interès i tinguin sentit, d'aquesta manera els infants estableixen relacions entre les seves experiències anteriors i les noves, duent a terme els aprenentatges.

Enfocament globalitzador

Els infants posen en joc totes les seves àrees de desenvolupament establint múltiples connexions entre l que ja sabien i les novetats. D'aquesta manera com a educadors ens queda plantejar el procés d'ensenyament-aprenentatge com un tot per mitjà d'una organitzanització clara i coherent dels conceptes, procediments i actituds de les àrees en què s'estructuren els continguts.

Atenció a la diversitat

Hem de partir del fet que els infants són diferents i que, tenen capacitats diferents, per la qual cosa hem d'aconseguir que cada un pugui progressar respecte a les seves possibilitats i limitacions.

Activitat i joc

Consideram el joc com l'activitat pròpia d'aquesta etapa

Afectivitat i socialització

Cream un ambient afectuós, acollidor i segur, establint un vincle afectiu amb cada infant, transmetent-li la confiança i seguretat bàsiques que necessita per al seu desenvolupament. Els companys també són una font d'experiències, que constitueixen un objectiu educatiu i un recurs metodològic clau. La interacció amb els iguals facilita el progrés intel.lectual, afectiu i social de l'infant.